Our Team

Founder & Executive Director

Sowmya Ayyar

Leadership Team

Vaishnavi Krishnamani

Arooshi Singh

Team Members

Sumasree B.S.

Maura Chari

Raksha Kothari

Bhoomi Shah

Sudeepta Shanbhag

Asha Ponikiewska

Madhuri Raju

Sindhu Shanker

Yuva Naresh Kumar

Prafull Oorja Alumni

Karen Colleen Pais

Bindu Mutha

Winnie Chang

Megha Mehta

PS Shivakumar

Trustees

Kala Dharmarajan

Nelson Vinod Moses

Kishore Kaushal

Prasanna Rajan

Vaishali Pai

Samar Singh

Shriram Shridaran

Advisors